Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja na podeželju

Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja na podeželju

Kakšno je stanje enakosti spolov na podeželju?

(Raziskava TERA, 2022)

#1

47

%

žensk

je izrazilo preobremenjenost v aspektih poklicnega in družinskega življenja v primerjavi s 16% moških.

#2

80

%

moških

je prepričanih, da so zadolžitve enakomerno razporejene.

#3

25

%

žensk

na podeželju nima možnosti uživanja v prostočasnih dejavnostih.

#4

1h

(ali manj!)

je namenjenih skrbi za vsakdanje gospodinjstvo iz strani 48% moških. 17% moških teh del sploh ne opravlja. 80% žensk tem opravilom nameni 2-4 ure dnevno.

#5

1x

večja

je pojavnost doživetega nasilja pri ženskah v primerjavi z moškimi. 38-50% žensk pa kričanja, zmerjanja in groženj ne tretira kot nasilna dejanja.

#6

67%

moških

meni, da se pomikamo v smeri enakosti spolov, medtem, ko je takšnega mnenja 43% žensk.

Kakšno je stanje enakosti spolov na podeželju?

(Raziskava TERA, 2022)

#1

47

%

žensk

je izrazilo preobremenjenost v aspektih poklicnega in družinskega življenja v primerjavi s 16% moških.

#2

80

%

moških

je prepričanih, da so zadolžitve enakomerno razporejene.

#3

25

%

žensk

na podeželju nima možnosti uživanja v prostočasnih dejavnostih.

#4

1h

(ali manj!)

je namenjenih skrbi za vsakdanje gospodinjstvo iz strani 48% moških. 17% moških teh del sploh ne opravlja. 80% žensk tem opravilom nameni 2-4 ure dnevno.

#5

1x

večja

je pojavnost doživetega nasilja pri ženskah v primerjavi z moškimi. 38-50% žensk pa kričanja, zmerjanja in groženj ne tretira kot nasilna dejanja.

#6

67

%

moških

meni, da se pomikamo v smeri enakosti spolov, medtem, ko je takšnega mnenja 43% žensk.

tera

EDUKATIVNO-OZAVEŠČEVALNI PROGRAM

Na podlagi izsledkov nacionalne raziskave in ostalih aktivnosti, ki so bile izvedene je bil pripravljen TERA edukativno-ozaveščevalni program, ki vsebuje 6 modulov (vsak modul se izvaja v obliki predavanja in spremljajoče delavnice).

Moduli vsebinsko odgovarjajo na izzive, ki jih odpira problematika projekta TERA, razdelimo pa jih lahko na tri ključne vsebinske sklope, in sicer:

1

Spolni stereotipi in spolne vloge žensk in moških na podeželju

2

Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja in enakost spolov

3

Izzivi in ovire pri iskanju ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem na podeželju – kako naprej in kako drugače?

6 modulov tera programa

TERA BROŠURA

Z namenom lažjega izvajanja in zagotavljanja primerljivosti izkušnje prenosa TERA znanja skozi edukativno-izobraževalni program in posledično čim širše uporabe edukativno-izobraževalnega programa smo pripravili Priročnik za uporabo programa, ki vsebuje vsebinske iztočnice posameznega modula, ki služijo učinkovitejšemu podajanju vsebine.

Iz mreže obstoječih članov in članic ZKS in ZSPM je bilo za namene tvorjenja mentorske sheme izbranih 40 mentorjev in mentoric, ki bodo skupaj tvorili 20 mentorskih parov. Mentorski pari bodo delovali v 20 različnih lokalnih okoljih, ki bodo razpršeni po vseh regijah Slovenije. Mentorji in mentorice so prestali Usposabljanje za člane in članice mentorske sheme, do konca januarja 2024 pa bodo po vsej Sloveniji izvajali delavnice na podlagi TERA izobraževalnega programa. Poleg nudenja delavnic bodo mentorice in mentorji na voljo še za dodatno individualno spremljanje, svetovanje in mentoriranje oseb, z namenom izboljšanja usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja oseb, ki živijo na podeželju.

>> Člani in članice TERA mentorske sheme

V sklopu projekta TERA sta bila vzpostavljena dva več-deležniških lokalna odbora (eden v Pomurju in eden v Posavju), ki služita kot prostor dialoga o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja na ravni obeh regij. Odbora hkrati predstavljata novo storitev na organizacijski ravni v regijah, saj vsem vključenim ponujata znanje in prostor za identifikacijo izzivov in obenem možnosti za iskanje konkretnih rešitev v regiji. Oba odbora skupaj v svoje redno delovanje vključujeta vsaj 100 lokalnih deležnikov in deležnic iz regij (predstavnike_ic lokalnih oblasti, predstavnike in predstavnice delodajalcev_k, javnih storitev ter servisov in gospodarskih interesnih združenj, mladinskih centrov, kulturnih zavodov, nevladnih organizacij idr.), ki v okviru med-deležniškega dialoga znotraj odbora skupaj iščejo konkretne rešitve za lajšanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Cilj sestajanja odborov je usmerjen v sprejetje in implementacijo Nabora prilagojenih ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.

 

3 RAVNI

usklajevanja POKLICNEGA IN ZASEBNEGA ŽIVLJENJA NA PODEŽELJU

1

OSEBNA
RAVEN

Vključitev moških v skrbstveno delo, aktivno očetovstvo in pravično delitev gospodinjskega dela ...

2

INSTITUCIONALNA RAVEN

Na usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja lahko na podeželju posebno vpliva otežen dostop do nekaterih ključnih (javnih) socialnih infrastruktur.

3

ZAKONODAJNA RAVEN

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemnikih (ZSDP-1) (link) omogoča nadomestila in prožnejše oblike dela, ki so primerljive z najbolj naprednimi državami na tem področju.

ZAKAJ SI JE POTREBNO PRIZADEVATI ZA VKLJUČUJOČE DELOVNO OKOLJE​, KI BO TEMELJILO NA ENAKOSTI SPOLOV?

Neenakopraven položaj žensk s katerim so ženske soočene na trgu dela oziroma ovire s katerimi se soočajo predno na trg sploh (lahko) vstopijo, ne omejujejo le njihovega napredka, ampak jih postavljajo v še bolj neenak položaj pred nastopom vsakega pretresa ali krize, kot je boleče pokazala tudi pandemija COVID-19 in nedavna ekonomska kriza. Gospodarska kriza, ki je posledica pandemije in v kateri živimo danes, je močno prizadela dekleta in ženske, zlasti kar zadeva dostop do izobraževanja in udeležbe na trgu dela. Vendar pa, kot je bilo ugotavljajo številna poročila (med drugim Poročilo WDR 2012) enakost spolov ne koristi le ženskam. Če imajo ženske in moški enake pravice, ima namreč tudi gospodarstvo boljše možnosti za rast in je bolj odporno na krize. Nobena država pravzaprav ne more doseči svojega polnega potenciala brez enakopravne gospodarske udeležbe žensk in moških. Svetovno povprečje indeksa Women, Business and the Law je 76,5 od 100. To pomeni, da 2,4 milijarde delovno sposobnih žensk nima enakih ekonomskih možnosti, 178 držav pa ohranja pravne ovire, ki preprečujejo polno ekonomsko udeležbo žensk. Le 12 držav, vse v OECD, je doseglo 100 točk, kar pomeni, da imajo ženske enak pravni položaj kot moški na vseh osmih merjenih področjih: mobilnost, delovno mesto, plačilo, poroka, starševstvo, podjetništvo, premoženje in pokojnina (Svetovna banka, 2022).

  • Delovna mesta bi vsem spolom zagotavljala enako plačilo za delo enake ali primerljive vrednosti
  • Presegli bi ovire za polno in enakopravno udeležbo žensk na trgu delovne sile
  • Vsem bi bil omogočen enak dostop do vseh poklicev in panog, vključno z vodstvenimi položaji, ne glede na spol
  • Odpravljena bi bila vsaka vrsta diskriminacije na podlagi spola, tudi v povezavi z družinskimi in skrbstvenimi obveznostmi.

Kot poudarja Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) bi zasledovanje načela enakosti spolov tudi v gospodarstvu imelo močan, pozitiven vpliv tudi na BDP, ki bi sčasoma naraščal. Do leta 2050 bi se zaradi izboljšanja enakosti spolov BDP na prebivalca v EU povečal za 6,1 do 9,6 %, kar znaša od 1,95 do 3,15 bilijona EUR. Izboljšanje enakosti spolov bi leta 2050 omogočilo dodatnih 10,5 milijona delovnih mest, kar bi koristilo tako ženskam kot moškim.

Prizadevanja za doseganje in vzdrževanje organizacijske kulture, ki temelji na enakosti spolov mora strmeti čez leporečenje, v aktivne procese izvajanja, spremljanja, vrednotenja in dopolnjevanja!

ukrepi

ZA ORGANIZACIJE, KI STREMIJO K DOSEGANJU
IN PROMOVIRANJU ENAKOSTI SPOLOV

Predlagamo ukrepe, ki odgovarjajo na širše aktualne izzive, povezane s trenutnim stanjem (ne)enakosti spolov, oziroma neenakim položajem žensk na trgu dela.

UKREP 1

Načrt usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja (Merjenje zadovoljstva, omogočanje novih pobud, upravljanje s kršitvami preko pravilnikov itd.)

CILJ:

Izboljšanje delovnih pogojev v smeri zagotavljanja enake obravnavne vseh spolov

UKREP 2

Organiziranje temeljnih izobraževanj za zasledovanje enakosti spolov znotraj delovnih okolij

CILJ:

Vzpostavljanje organizacijske kulture, ki temelji na enakosti spolov

UKREP 3

Spodbujanje aktivnega
očetovstva

CILJ:

Preseganje spolnega stereotipiziranja

UKREP 4

Vzpostavitev sistema nagrajevanj in stimulacij, ki ni odvisno od skrbstvenih obveznosti in spola zaposlene osebe

CILJ:

Vzpostavljanje enako spodbudnega okolja za razvoj potencialov in spodbujanje interesov, ne glede na spol

UKREP 5

Široko razumevanje koncepta uskladitve poklicnega in zasebnega življenja (ki ni omejeno zgolj z željami in potrebami mater)

CILJ:

Poglabljanje razumevanja pomena enakosti spolov

UKREP 6

Organiziranje dela v spolno mešanih
timih

CILJ:

Preseganje diskriminatornih praks, ki lahko reproducirajo neenakost na delovnih mestih

ukrepi

IN NASVETI ZA usklajevanjE
poklicnega in zasebnega življenjA:

DOMA

Jasne meje, postavljanje prioritet, enakovredno partnerstvo, aktivno očetovstvo ...

NA KMETIJI

Spodbujanje aktivnega očetovstva, vključevanje žensk na trg dela, skrajšan delovni čas ...

V DELOVNIH ORGANIZACIJAH

Realistični cilji, čas za odmor, razprave o pomenu usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja ...

tera

edukativno-ozaveščevalni moduli

ali STE VEDELI?

Problematika usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja se je razkrila šele po vstopu žensk na trg delovne sile, saj so ženske postale soočene z dvojno obremenitvijo – poleg neplačanega dela doma so sedaj opravljale še plačano delo zunaj doma.

Pravica do odklopa temelji na zakonodajnih ureditvah, ki delavcem in delavkam omogočajo, da se po določeni uri (zunaj delovnega časa) odklopijo od svojega dela na način, da ne prejemajo več elektronske pošte, klicev ali drugih sporočil, ki so povezana z delom. Na ta način je jasneje določena ločnica med zasebnim in poklicnim življenjem, prav tako je ta pravica še pomembnejša v obliki dela na daljavo pri kateri se osebe soočajo s pritiski nenehne dosegljivosti. Francija je bila prva država v Evropi, ki je predstavila tovrstno zakonodajo, sledile so ji še mnoge druge (Italija, Španija, Belgija, …).

Slovenija je že leta 1976 uvedla možnost delitve starševskega dopusta med staršema, kar je storila kot druga država v Evropi, takoj za Švedsko ki je to omogočila dve leti prej. Poleg tega je Slovenija kot prva država leta 1986 uvedla enoletni starševski in kot prva tudi omogočila 100 odstotno nadomestilo plače za ta dopust.

Zaposleni in zaposlene, ki imajo vzpostavljeno ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem se lažje spopadajo s stresom (in so mu manjkrat izpostavljeni), se boljše počutijo na delovnem mestu in so manj odsotni, lažje razpolagajo s svojim časom in so s tem bolj produktivni. Primerne možnosti za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja prinašajo številne dobrobiti, ne samo za zaposlene ampak tudi za delovne organizacije: poviša se morala in pripadnost podjetjem, zmanjša se absentizem in poveča se produktivnost zaposlenih.

Epidemija COVID-19 je prizadevanja za doseganje enakosti spolov potisnila še za nekaj desetletij v prihodnost. Ženske so bile med epidemijo tiste, ki so nase prevzele še večji del bremen, ki so bile posledica dejstva, da so družine bile primorane ostati doma. Ker so ženske tiste, ki navadno prejemajo nižje plačilo od moških in delujejo v bolj nestabilnih oblikah zaposlitve, so bile tudi one tiste, ki so bolj pogosto zapustile trg dela (tudi zaradi ogromne količine skrbstvenega dela, ki je bila posledica zaprtja številnih javnih storitev in servisov). Na koncu in ne najmanj pomembno, je pandemija povzročila tudi porast nasilja nad ženskami, ki so ostale brez običajnih podpornih verig – ujete med štiri stene s povzročitelji. 

Po podatkih Eurobarometra (Work-life balance, 2018) malo manj kot osem od desetih Evropejcev in Evropejk (78 %) pravi, da so zelo ali dokaj zadovoljni s svojim ravnovesjem med poklicnim in zasebnim življenjem, vendar je le približno četrtina (28 %) zelo zadovoljnih. Po vsej EU so ženske, pričakovano, še nekoliko manj zadovoljne z usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja kot moški.

tera

na terenu

TERA projektne aktivnosti se odvijajo tudi v vaši neposredni bližini!

Pridružite se nam lahko na delavnicah, ki jih izvajajo mentorski pari sestavljeni iz predstavnic in predstavnikov projektnih partnerjev Zveze slovenske podeželske mladine in Zveze kmetic Slovenije.

Na delavnicah se izvajajo vsebine, ki so pripravljene v sklopu TERA edukativno-ozaveščevalnega programa. Obiščite nas v obeh sodelujočih regijah (Posavje in Pomurje), kjer srečanja potekajo v obliki več-deležniških odborov. Predstavniki javnih storitev, servisov ter drugih zainteresiranih organizacij, tam razmišljajo o možnih ukrepih za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja oseb iz podeželja.

8

poiščite svojo delavnico

kdo smo tera?

Kontaktirajte nas

Vas zanima še več o enakosti spolov in izzivih usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja na podeželju?

NEDOKONČANO?

Vas zanima še več o enakosti spolov in izzivih
usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja na podeželju?

Stajnko, M. (2016). Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja kmetic
Ključne besede: delitev dela, kmetice, finančna neodvisnost, nadobremenjenost žensk, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja
Več informacij
Muhič, A. (2012). Nasilje v družini – izkušnje in stališča kmečkih žena v Sloveniji (diplomsko delo)
Ključne besede: nasilje na podeželju, toleranca do nasilja, starost, izobrazba, nasilje nad ženskami
Več informacij
Črnčič, L. (2016). Ženske v kmečkih gospodinjstvih v Sloveniji (diplomsko delo)
Ključne besede: vrednotenje dela, delitev dela, prezentacija kmečkih žensk v literaturi, žensko delo (gospodinjska dela, vzgoja), moško delo (strojna mehanizacija)
Več informacij
Ferlinc Guzej, I. (2010). Kmečke ženske iz Slovenskih goric nekoč in danes (magistrsko delo)
Ključne besede: individualizacija, izključenost iz javnega življenja, delitev dela, pričakovanja vezana na spol, moškosrediščnost
Več informacij
Kovšca Gruden, A. (2010). Položaj kmečkih žena v Zgornji Vipavski dolini (diplomsko delo)
Ključne besede: nasilje na podeželju, toleranca do eenakost na podeželju, socialna varnost, finančna neodvisnost, tradicionalna delitev dela, infrastrukturne ovire
Več informacij
Muršec, K. (2018). Analiza socio-ekonomskega položaja žensk na kmetijah v Podravju (magistrsko delo)
Ključne besede: vodenje kmetij, sprejemanje odločitev, ekonomska odvisnost žensk na podeželju, socialna varnost kmečkih žensk, socialna angažiranost kmetic
Več informacij
Hribar, A. (2007). Vsakdanje življenje kmečkih žensk v Sloveniji (diplomsko delo).
Ključne besede: tradicionalne norme, načini in možnosti odločanja, finančna neodvisnost, socialna varnost, delitev dela
Več informacij
Previous slide
Next slide

VAS ZANIMA ŠE ...

DUŠEVNO ZDRAVJE

Vpliv usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja na DUŠEVNO ZDRAVJE:

ZAKONODAJA IN JAVNE POLITIKE

Obstoječe javne politike in zakonodaja, ki vpliva na možnosti usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja:

POMOČ PRI PRIJAVI NASILJA

Iskanje pomoči pri prijavi in preprečevanju nasilja (na podlagi spola):

PROJEKT TERA

Projekt TERA sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v višini 499.750,00 EUR. Namen projekta je opolnomočenje moških in žensk na podeželju za učinkovito spopadanje z izzivi usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Ta platforma je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino platforme je odgovoren izključno Inštitut za proučevanje enakosti spolov IPES in zanj v nobenem primeru ne velja, da izraža stališča nosilca programa Izobraževanje - krepitev človeških virov.

Preberite več:
https://eeagrants.org/
https://www.norwaygrants.si/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kohezijo-in-regionalni-razvoj/

Sodelujemo skupaj za vključujočo Evropo!

Sodelujemo skupaj za vključujočo Evropo!

Enakost spolov označuje enake pravice, enake možnosti, enake odgovornosti in enako obravnavo moških in žensk, v javnem in zasebnem življenju. Pomembno je poudariti, da enakost ne pomeni niti ne zasleduje istosti, gre zgolj za enakost v pravicah, odgovornostih in možnostih, ne glede na to ali se rodimo kot moški ali kot ženske. Enakosti spolov ne smemo razumeti kot izključno ženskega vprašanja, saj na enakovreden način zadeva tudi moške, njihove pravice in možnosti. Enakost spolov lahko razumemo tudi kot predpogoj demokracije in pomemben pokazatelj trajnostnega razvoja.

Enakopravnost spolov je ožji pojem od enakosti spolov, opredeljuje pa predvsem pravno zagotovljeno enakost moških in žensk, ki pa še ne pomeni da lahko spoli tudi v praksi živijo enako, so deležni enakih možnosti in enake obravnave. 

Enaka delitev gospodinjskih obveznosti pomeni, da si tako ženske kot moški delijo vse naloge in zadolžitve, ki sodijo v okvir gospodinjskega dela. Enaka delitev je zelo pomembna, saj predstavlja pogoj ki vodi k enakosti spolov.

Spolne vloge predstavljajo družbene norme, ki veljajo kot primerne, zaželene in pričakovane za pripadnike oziroma pripadnice točno določenega spola. Pri spolnih vlogah lahko pogosto opazimo prisotnost tradicionalnega razumevanja vloge spolov, ki so povezane zlasti z gospodinjskim delom ali dostopom do financ in moči po drugi strani. Spolne norme se lahko sčasoma spreminjajo. 

Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja predvideva iskanje ravnovesja med delom in življenjskim stilom, ki smo si ga izbrali (družina, prosti čas, …). Za uveljavljanje enakosti spolov in enakih možnosti obeh spolov je nujno usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, ki ne vodi v dvojno ali trojno obremenjenost žensk.

S hegemono moškostjo označujemo vse kulturne norme, ki moškost povezujejo z močjo, uspehom in ekonomskimi dosežki. Včasih se hegemona moškost naslavlja tudi kot toksična moškost, saj gre za škodljive vzorce moškosti, ki imajo negativen vpliva na moške in na ženske, govorimo lahko celo o ceni moškosti, ki prinaša moškim številne (tudi zdravstvene) težave in povzroča škodo.

Aktivno očetovstvo predvideva enakovredno vključenost moških v skrbstvene obveznosti povezane z nego in vzgojo otroka in pomeni preseganje tradicionalne stereotipne vloge moškega, kot tistega, ki je za otroke skrbel z udejanjanjem zunaj doma – z delom in finančno podporo. Namesto tega aktivno očetovstvo predvideva enakovredno nudenje čustvene opore otrokom tudi s strani očetov. 

Po  mednarodni definiciji, ki jo je po priporočilu odbora ministrov v dokumentu sprejel Svet Evrope, lahko seksizem označimo kot izraz “zgodovinsko neenakih razmerij moči” med moškimi in ženskami, kar vodi v diskriminacijo in preprečuje polno emancipacijo oziroma napredek žensk v družbi.

Spolna delitev dela predpostavlja, da ženske in moški opravljajo različna dela, pri čemer je delitev tesno povezana z njihovim spolom. V praksi to pomeni, da ženske opravljajo določena dela, zato ker so ženske in obenem to predstavlja razlog zakaj moških teh istih del ne opravljajo.

Skrbstveno delo je povezano z nudenjem nege in skrbi tistim, ki jo potrebujejo: otrokom, bolnim, starejšim. Navadno, zaradi tradicionalnih spolnih vlog in delitve dela so za skrbstveno delo zadolžene predvsem ženske.

Demokratični primanjkljaj predvideva vpliv, ki ga ima manjša zastopanost žensk (in s tem posledično višja zastopanost moških) na legitimnost demokracije. 

Neplačano delo predvideva opravljanje zelo pomembnega dela (družbeno koristnega in nujnega – na primer skrbstvenega in gospodinjskega dela), za katerega pa ni predvidenega nobenega plačila. Neplačano delo je neenakomerno razporejeno med spoloma – ženske opravijo veliko večjo količino tovrstnega dela kot moški.

Magistrsko delo raziskuje možnosti (in napredke) na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja v vasi Cven. Avtorica izpostavi usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja kot enega izmed pomembnejših pogojev za enakovredno delitev dela med spoloma. Posebna pozornost je namenjena pomenu ekonomske neodvisnosti žensk (preko dopolnilne dejavnosti ali zaposlitve zunaj družine), pri čemer delo pomembno izpostavi tudi dejstvo, da so ženske pri koriščenju dohodka še vedno podrejene željam oziroma potrebam družine. Zaradi dvojnega bremena v obliki plačanega in neplačanega dela (ženske večinoma same opravljajo velike količine neplačanega dela) so ženske zelo obremenjene, utrujene, pod stresom in brez možnosti koriščenja dopusta.

Diplomsko delo v teoretičnem delu izpostavlja nekatere posebnosti nasilja nad kmečkimi ženskami (izrazita odvisnost od partnerjev; nizka samopodoba; nižja stopnja izobrazbe; močna navezanost na okolje; geografska razdalja do podpornih sistemov ter storitev in obstoj tradicionalnih spolnih vlog), v empiričnem delu pa poda oceno izpostavljenosti nasilja v družini. Avtorica ugotavlja, da naj bi bile ženske (ne glede na izobrazbo in starost) bolj izpostavljene grobosti, ogorčenosti, neprijaznosti in hitri jezi, pri čemer mlajše ženske, ki so sodelovale v vzorcu raziskave, nasilje tolerirajo v večji meri kot starejše ženske. 

Diplomsko delo predstavlja tradicionalno dojemanje kmečkih žensk, s posebnim poudarkom na načine njihove reprezentacije v slovenski literaturi, pri čemer delo v teoretskem delu izhaja iz sprememb, ki so se dogodile predvsem na področju dela (delitev dela, vrednotenje dela). V empiričnem delu diplomsko delo preverja prisotnost in trdovratnost tradicionalnih delitev dela – ugotovljeno je, da so tovrstni vzorci delitve dela še vedno močno prisotni, saj so ženske tiste ki opravljajo večino del povezanih s skrbjo za dom in družino (gospodinjsko delo, vzgoja), moški pa opravljajo delo povezano  s strojno mehanizacijo.

Magistrsko delo analizira posledice procesa individualizacije za kmečke ženske pri čemer nudi primerjalni uvid v družbeno-ekonomski položaj in vlogo kmečkih žensk v 20. stoletju in v današnjem času. Avtorica ugotavlja, da je čas kmečkim ženskam prinesel do neke mere boljšo kvaliteto življenja, a napredek pri družbenem življenju žensk ni zadovoljujoč. Še danes so kmečke ženske izključene iz javnega in političnega življenja, preobremenjene z delom (na delitev dela v veliki meri vpliva spol in s tem povezana pričakovanja) ter ekonomsko odvisne, kar dokazuje na trdovratno prisotnost androcentrizma v vsakdanjem življenju kmečkih žensk.

Diplomsko delo analizira družbeno-ekonomski položaj kmečkih žensk v Zgornji Vipavski dolini. Empirični del analize temelji na raziskavi, ki je bila opravljena na vzorcu šestdesetih kmečkih žena (članic Društva kmečkih žena Zgornje Vipavske) in ki je pokazala številne izzive, ki stojijo na poti doseganju enakega položaja žensk na podeželju: nizko število žensk kot lastnic kmetij; slabša socialna varnost žensk; tradicionalna spolna delitev dela; manko žensk v javnem in političnem življenju, organiziranju in udejstvovanju. Avtorica posebno izpostavlja izboljšanje infrastrukturnih pogojev življenja kot pomemben element izboljšanja položaja žensk na podeželju (omogočanje lažjega dostopa do storitev, približevanje določenih storitev na podeželje).

Magistrsko delo se ukvarja z analizo družbenega in ekonomskega položaja žensk na kmetijah v Podravju. Empirični del raziskave je utemeljen na analizi odgovorov petdesetih žensk (članic ter nosilk kmetijskih gospodarstev), ki so rešile anketni vprašalnik. Najpomembnejši izsledki raziskave so nakazali, da so nosilke v večji meri upravičene do sprejemanja odločitev kot članice kmetijskih gospodarstev. Medtem ko zgolj dobra tretjina nosilk meni, da so ekonomsko neodvisne, po drugi strani obstaja 22 % vseh anketirank, ki nimajo sklenjenega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Avtorica v prispevku izpostavlja nekatere vidike podeželskosti, ki pojasnjujejo prevladujoč diskurz, ki je uporabljen tako pri žrtvah nasilja kot pri institucijah in storitvah, ki z žrtvami prihajajo v stik oziroma se z nasiljem (v ruralnih okoljih) ukvarjajo. Prijavo in preprečevanje nasilja na podeželju otežuje bivanje v okoljih kjer vsak vsakega pozna, kar vpliva tako na nezanesljivo poročanje o doživetem ali opaženem nasilju kot tudi na visoko toleranco do nasilja. Posebno pozornost avtorica namenja tudi podpornim službam, ki v teh okoljih navadno (osebno) poznajo tako storilca kot žrtev kar lahko vpliva na njihovo slabšo zmožnost prepoznave nasilja.

Vir: Kneževič Hočevar, D. (2016). Nasilje v družinah v okoljih, kjer vsak vsakega pozna. Socialno delo, letnik 55, številka 1/2, str. 39-53.

Diplomsko delo analizira spremembe družbenega in fizičnega okolja, ki vplivajo na izkušnje in izzive s katerimi se srečujejo kmečke ženske, s posebnim poudarkom na proces individualizacije, ki ga je moč razumeti tudi kot rušilca tradicionalnih norm, ki veljajo za posameznike in posameznice. Empirični del je sestavljen iz analize odgovorov, ki so jih podale kmečke ženske iz Brežic, pri čemer je bila še posebej izpostavljena sledeča problematika: kljub velikemu doprinosu in veliki količini opravljenega dela, so ženske brez (lastnega) prihodka, njihova socialna varnost je ogrožena. Največjo omejitev individualizaciji predstavljajo načini odločanja, pri čemer je večja odločevalska moč opazna pri mlajši generaciji žensk, ki so tudi bolj izobražene.